Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tess Verhees en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijke afwijking

Artikel 1 - Dienstverlening
Dienstverlening bestaat uit copywriting, creatieve conceptontwikkeling, schrijfworkshops en online producten zoals een meditatie.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Tess Verhees en u (de "Opdrachtgever"). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.tessverhees.nl.

Artikel 3 — offertes
3
.1 Een oriënterend gesprek is kosteloos.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten)
3.3 Zodra een opdrachtgever een offerte (of voorstel) van Tess Verhees goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring.Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.
3.4 In een offerte van Tess Verhees vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijkste zaken als de investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen, doel van de tekst, tijd voorcorrecties en bijkomende werkzaamheden staan erin.
3.5 In de offerte en op de factuur kan Tess Verhees onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is.
3.6 Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals telefoonkosten die horen bij de opdracht, berekent Tess Verhees afzonderlijk. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen, zoals éénstandaard correctieronde.

Artikel 4 - Contractsduur
4.1 Tess Verhees en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
4.2 Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
– Tess Verhees  kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Tess Verhees zegt op per mail.
– Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per mail en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
– Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 5 — wijziging of annulering opdracht
5
.1 Als een opdrachtgever na opdrachtbevestiging de opdracht aanvult, brengt Tess Verhees de extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het moment van opleveren later wordt.
5.2 Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is Tess Verhees niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Tess Verhees heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 In het geval van overmacht (zoals ziekte)  bij Tess Verhees, meldt zij dit direct. Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van Tess Verhees op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade.
5.4 Tess Verhees heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:
- de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
- bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;
- bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever

Artikel 6 - Derden
Tess Verhees mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden.Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 - Uitvoering opdracht
7.1 Tess Verhees zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Tess Verhees mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
7.3 Als Tess Verhees de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.4 Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Tess Verhees, die noodzakelijk zijn voor Tess Verhees om de opdracht uit te voeren.
7.5 Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Tess Verhees de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Tess Verhees is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Tess Verhees is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 8 - Klachten
8.1 Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
8.2 Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
8.3 Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.4 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Tess Verhees de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
8.5 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Tess Verhees  die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 — verstrekken benodigde gegevens
9.1
De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen schrijven van goede teksten tijdig, helder en volledig aan te leveren bij Tess Verhees.

Artikel 10 — betaling
10
.1 De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen.
10.2 Tess Verhees heeft het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.
10.3 Betaalt de opdrachtgever later dan 30 dagen na factuurdatum, dan brengt Tess Verhees de wettelijke rente in rekening. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.
10.4 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door Tess Verhees ter beschikking gestelde teksten en concepten op geen enkele manier gebruiken.
10.5 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de teksten niet gebruikt.
10.6 Zorgen gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor zorgen dat Tess Verhees de opdracht niet op een redelijke manier de opdracht af kan maken, dan heeft Tess Verhees het recht de opdracht neer te leggen. Tess Verhees heeft dan recht op het volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.

Artikel 11 — auteursrecht
11
.1 Alle rechten blijven bij Tess Verhees  zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald.
11.2 Tess Verhees heeft te allen tijde het recht haar naam te laten vermelden bij publicatie.
11.3 De opdrachtgever moet vooraf toestemming vragen om de teksten van Tess Verhees  te publiceren, verveelvoudigen of een andere manier te gebruiken voor eenander medium dan afgesproken. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.
11.4 Als de opdrachtgever de tekst(en) ingrijpend wijzigt en Tess Verhees dit niet goedkeurt, kan Tess Verhees gebruik van de tekst op grond van de Auteurswet verbieden.
11.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan Tess Verhees betalen.
11.6 Tenzij anders is overeengekomen, heeft Tess Verhees het recht en de vrijheid geleverde teksten en concepten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 12 — aansprakelijkheid
12
.1 Tess Verhees  is niet aansprakelijk voor fouten in teksten na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.
12.2 Tess Verhees is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
12.3 Tess Verhees aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Tess Verhees uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Tess Verhees het geleverde product kosteloos.
12.4 Tess Verhees is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 13 — klachten en geschillen
13
.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten of binnenacht dagen na het verschijnen van het medium schriftelijk te melden aan Tess Verhees.
13.2 Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij Tess Verhees.
13.3 Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuurschriftelijk bij Tess Verhees zijn ingediend.
13.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Tess Verhees beslissend.
13.5 Op elke overeenkomst tussen Tess Verhees en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Tess Verhees.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
14.1 Tess Verhees behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten inrekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
14.2 Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Tess Verhees verstrekt zijn.

Artikel 15 - Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 16 — geheimhouding
Zowel Tess Verhees als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zitten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook nabeëindiging van de opdracht. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk
is.

Artikel 17 — handelsregister
Tess Verhees is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer76373118 in het handelsregister.